Veilingprocedure en aanvullende voorwaarden van www.muziekveiling.com

1.0 Muziekveiling.com heeft het recht onjuistheden in, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een onlineveiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend.

1.1 Muziekveiling.com kan, naast haar algemene en aanvullende leveringsvoorwaarden bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de online veiling, althans voor de online veiling van de kavel(s) waarop zij betrekking hebben, aan de aspirant-kopers ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Muziekveiling.com strijdig zijn met de algemene en aanvullende veilingvoorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

1.2 (Aspirant)kopers dienen zich voor aanvang van de online veiling door Muziekveiling.com te laten registreren, bij gebreke waarvan zij niet gerechtigd zijn deel te nemen aan de veiling.

2.1 De voorbereiding en uitvoering van de online veiling worden uitsluitend door Muziekveiling.com bepaald. Dit betekent onder andere dat Muziekveiling.com de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de online veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de online veiling toe te laten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de online veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

2.2 Een ieder is verplicht om door of namens Muziekveiling.com in het kader van een online veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.3 De (aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te veilen kavels voorafgaand aan de online veiling per internet op de site van Muziekveiling.com te bekijken. Muziekveiling.com is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een kavel.

2.4 De veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals op de Muziekveiling.com site vermeld. Muziekveiling.com heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.

2.5 De veiling geschiedt “bij opbod”. Muziekveiling.com is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.

2.6 Muziekveiling.com en/of haar medewerkers zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de aangeboden kavel(s).

2.7 Muziekveiling.com is gerechtigd biedingen namens derden uit te brengen.

2.8 Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

3.1 Muziekveiling.com bepaalt of bij het doen van een bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de bieding heeft uitgebracht niet aan zijn bieding zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van Muziekveiling.com ter zake geen enkel recht ontlenen.

3.2 Biedingen worden online uitgebracht middels de website van Muziekveiling.com en iedere bieding wordt automatisch verhoogd met een vooraf op de website per kavel aangegeven bedrag.

3.3 De (aspirant)koper die de hoogste bieding uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (aspirant)kopers beslist Muziekveiling.com bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
3.4 De (aspirant)koper koopt de kavel(s) in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens Muziekveiling.com gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Muziekveiling.com wordt ingestaan. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.

3.5 De koopovereenkomst komt tot stand en het risico van het gekochte gaat op de (aspirant) koper over op het moment van toewijzing

3.6 Nadat de hoogste bieder, met de voor de verkopende partij meest gunstige voorwaarden bekend is gemaakt, dient de verkoper te verklaren of hij gunt, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of niet gunt. Het staat de verkoper niet vrij aan een ander dan de hoogste bieder te gunnen als deze hoogste bieder van te voren geen afwijkende voorwaarden of voorbehouden heeft aangegeven.

3.7 Indien de verkoper zich niet binnen twee werkdagen aansluitend aan het einde van de veilingperiode heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen wordt hij geacht niet te hebben gegund.

3.8 De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij online veilen, komt tot stand nadat is gegund door verkoper.

3.9 De verkoop bij online veiling kan door Muziekveiling.com, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast
Naast bovenstaande aanvullende voorwaarden zijn op alle transacties de Algemene leverings –en Betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 53409353